Marytė Marcinkevičiūtė 2020 m. vasario 27 d. 09:19 Siųsti nuorodąSiųsti nuorodą   |   SpausdintiSpausdinti   |   Komentarai

„Dviratininkų treneriai į laikrodį nežiūri“

Vasario 27 d. 80 m. jubiliejų švenčiantis Alytaus dviračių sporto treneris Napoleonas Buinauskas: „Man ramybės dar nesinorėjo.“

N.Buinauskas išugdė ne vieną dviratininką.
Marytės Marcinkevičiūtės nuotr.
N.Buinauskas išugdė ne vieną dviratininką.
   

Alytaus dviratininkų treneris Napoleonas Buinauskas su nostalgija prisimena tuos metus, kai pats aktyviai mynė dviračio pedalus, atstovavo  „Nemuno“ ir „Žalgirio“ sporto draugijoms, dešimt metų treniravo Lietuvos moksleivių rinktinę, vadovavo Lietuvos jaunių, jaunimo, „Nemuno“ draugijos rinktinėms. Bu­vo su­rin­kęs netgi mer­gai­čių gru­pe­lę, porą metų jas treniravo.   


Napoleonas - dviračių sporto Alytuje vienas pradininkų. Tada kelis jaunuosius dviratininkus buvo subūręs didelis dviračių sporto entuziastas, dabar jau šviesaus atminimo kelių inžinierius Henrikas Kebeikis, kuris porą metų bandė juos treniruoti, tačiau dėl didelio užimtumo trenerio pareigų atsisakė. 


Visas krūvis teko N. Buinauskui, kuris, baigęs tuometį Kūno kultūros institutą su paskyrimu atvyko dirbti į Alytų.


DEBIUTAS.
 „Man patiko Alytus. Su juo susipažinau dar aktyviai sportuodamas, kai čia buvo surengta Lie­tu­vos prof­są­jun­gų dvi­ra­čių rink­ti­nės sto­vyk­la. Nesigailiu, kad pasirinkau šį miestą, kuriame puikūs žmonės, gilios sporto tradicijos“, - paaiškino jubiliatas.


1966-aisiais ge­gu­žės 15 d. tuometis Aly­taus vai­kų ir jau­nių spor­to mo­kyk­los di­rek­to­rius Ro­mas Po­cius jį priėmė dirbti dviračių treneriu. 
Tada Napoleonas dar gyveno Kaune ir į Alytų atvažinėdavo dviračiu. Surengdavo treniruotes ir grįždavo atgal į Kauną. 


Mo­kyk­los di­rek­to­rius jį įpa­rei­go­jo parengti komandą Lie­tu­vos moks­lei­vių spar­ta­kia­dai, iki kurios buvo belikęs vos vie­nas mė­nuo. Jaunasis treneris  rado šešis se­nus dvi­ra­čius ir pra­dė­jo lip­dy­ti ko­man­dą.

„Dvi­ra­čių pra­ty­bas jau bu­vo lan­kę Gin­tau­tas Kri­vic­kas ir Ze­no­nas Je­re­mi­čius. Su­ra­dau Vik­to­rą Jon­kų, Jo­ną Va­raš­ką, Sta­sį Mig­li­ną. Tai bu­vo pir­mie­ji Spor­to mo­kyk­los dvi­ra­ti­nin­kai. Vė­liau prie šios gru­pės pri­si­jun­gė Ze­no­nas Ku­ni­go­nis, Ei­mu­tis Vait­ke­vi­čius, Vir­gi­ni­jus Vil­kus, Al­gis Vo­sy­lius, Bro­nius Va­sa­ris, Sta­sys Ma­tu­le­vi­čius ir kiti. Per mė­ne­sį parengti alytiškiai moks­lei­vių spar­ta­kia­doje užėmė prieš­pas­ku­ti­nię vie­tą. Tačiau ki­taip ir ne­ga­lė­jo bū­ti, pra­džia nie­ka­da ne­bū­na leng­va. O po po­ros me­tų mano auklėtiniai jau sėk­min­gai lenk­ty­nia­vo įvai­rio­se Lie­tu­vos moks­lei­vių ir jau­nių var­žy­bo­se“, – pasakojo jubiliatas.

TIKSLAS. Jėgų ir energijos nestokojančiam jaunam treneriui kilo didelis noras suburti gerą Alytaus dviračių komandą, ir jis savo tikslą pasiekė.


„Pirmiausiai 1968-aisiais prisišnekinau į Alytų atvykti geriausią Lietuvos dviratininką Antaną Berankį, kuris tada Maskvoje atliko karinę tarnybą. 
Jo paklausiau, kur grįši po tarnybos. Atsakė, kad, kas duos butą, ten ir grįšiu. Per paskutines savo varžybas prieš išvykstant dirbti į Alytų, prisikalbinau ir Valentiną Rutkauską, tada dirbusį Kauno popieriaus fabrike prie staklių. Dvi­ra­ti­nin­kams Med­vil­nės kom­bi­na­te bu­vo su­da­ry­tos puikios są­ly­gos: jie buvo apiforminti penktos kategorijos šaltkalviais ir mo­ka­mas solidus, dau­giau nei  200 rub­lių mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas, nors jie ir nedirbo, tik sportavo.  Geriausiems dviratininkams iš pradžių buvo skirti bendrabučiai, o netrukus ir butai. Spor­ti­nin­kai bu­vo ska­ti­na­mi už pa­siek­tas per­ga­les, jais  rū­pinosi kombinato vadovai“, – prisiminė Napoleonas.
 

Netruks komandą papildė spar­čiai to­bu­lė­jan­tys vie­tos dvi­ra­ti­nin­kai, vė­liau ta­pę spor­to meist­rais Gin­tau­tas Kri­vic­kas, Ze­no­nas Je­re­mi­čius, An­ta­nas Ja­ki­ma­vi­čius, An­ta­nas Bal­čius, iš Dot­nu­vos at­va­žia­vo Vla­das Gry­baus­kas, Vy­tau­tas Be­ran­kis, Vy­tau­tas Jo­nai­tis iš Rad­vi­liš­kio, Vy­tau­tas Paškaus­kas iš Kai­šia­do­rių.


„Medvilnė“ buvo ta komanda, kuri N. Buinauskui atnešė pripažinimą.  1967–1971 m. alytiškiai lai­mė­jo Lie­tu­vos ko­lek­ty­vų var­žy­bas, o 1969-aisiais per pres­ti­ži­nes daugiadienes lenk­ty­nes ap­link Lie­tu­vą jie į į prie­kį tepra­lei­do tik Kau­no „Ban­gą“.


As­me­ni­nė­je įskai­to­je di­de­liu pra­na­šu­mu nu­ga­lė­jo A. Be­ran­kis, ku­ris net 4 min. ap­len­kė savo artimiausius varžovus. 1970-aisiais „Med­vil­nė“ vėl buvo an­tra.


1968 m. prie ko­man­dos vai­ro sto­jo jau bai­gęs ak­ty­viai spor­tuo­ti V. Rut­kaus­kas, o N. Buinauskas toliau dirbo su jaunimu.


„Peržvelgus savo karjerą, vis dėl to patys gražiausi mano metai buvo dirbant su „Nemuno“, „Žalgirio“ draugijų ir Lietuvos moksleivių rinktinėmis.


Didžiausią džiaugsmą patyriau, kai „Nemuno“ dviratininkai ypač sėkmingai pasirodė per pagrindines varžybas - SSRS kaimo sporto draugijų čempionatą. Vienais metais tos varžybos mano dėka netgi buvo surengtos Alytuje.“, - teigė jubiliatas.


VIENAS.
 Napoleonas gimė Babtuose (Kauno r.), čia pradėjo dviratininko karjerą.   Su draugu mėgėjiškai pradėjęs važinėti dviračiu, netrukus jis tapo Kauno rajono, finalinių Lietuvos moksleivių pirmenybių čempionu.   


Studijuodamas Kūno kultūros institute, Napoleonas Įvykdė spor­to meist­ro nor­mą. Puikiai derino mokslą su sportu, mo­kėsi la­bai ge­rai, tre­jus me­tus ga­vo tuomet prestižinę Le­ni­no sti­pen­di­ją.


Pustrečių metų jis bu­vo instituto komjaunimo komiteto sek­re­to­rius. Todėl 1966–aisiais, bai­gus KKI, Napoleonas buvo kal­bi­namas dirb­ti Lie­tu­vos kom­jau­ni­mo CK sky­riaus ve­dė­ju. Tu­rė­jo ir dau­giau pa­siū­ly­mų, bet ne­su­ti­ko, jaunuolį viliojo trenerio darbas.


„Mano sportinė karjera nutrūko anksti. Bu­vau jau at­li­kęs ka­ri­nę tar­ny­bą, tarp dvi­ra­ti­nin­kų bu­vau vie­nas vy­res­nių. 
Tais lai­kais per įvai­rias var­žy­bas bu­vo įves­tas am­žiaus cen­zas, ne vi­so­se var­žy­bo­se
ga­lė­jau da­ly­vau­ti. 
Man pa­ti­ko tre­ne­rio dar­bas, jį ir pa­si­rin­kau. Vi­są gy­ve­ni­mą dir­bau treneriu, nebuvo nė vienų metų, kad į savo darbą ranka numočiau. Kiekvieną kartą vis atrasdavau save. Alytuje dviratininkus didesnę savo gyvenimo dalį ugdžiau vienas. Niekas nenorėjo imtis to sunkaus darbo, o aš dviračių bazėje buvau netgi daugiau nei namuose“, - dabar sako jubiliatas. MOKINIAI. Alytaus dviratininkų ugdytojui pavyko išugdyti Atėnų olimpinių žaidynių dalyvį Aivarą Baranauską, buvusius olimpinės rinktinės kandidatus Vygantą Kaminską ir  Marių Bernatonį, taip pat Antaną Balčių, ilgametį Lietuvos moterų dviračių treko rinktinės trenerį Antaną Jakimavičių.


Jubiliatas dabar Išgyvena, kad taip atsitiko su jo auklėtiniu A. Jakimavičiumi, kuris kaltinamas seksualiniu priekabievimu, nuteistas už disponavimą dopingo medžiagomis. „Jis pats dėl to kaltas, negalima šitaip“, - liūdnai taria Napoleonas.  


Pa­sak jubiliato, ne­daug trū­ko, kad 1980 m. Mask­vos olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se bū­tų da­ly­va­vęs Aly­tu­je ka­ri­nę tar­ny­bą at­li­kęs kau­nie­tis Vi­das Če­paus­kas.  


Du SSRS rinktinės spor­ti­nin­kai jau bu­vo pel­nę tei­sę va­din­tis olim­pie­čiais, o  o ki­tiems bu­vo su­reng­tos at­ran­kos var­žy­bos.


Jė­gas ban­dė ir Lie­tu­vos rink­ti­nė, va­do­vau­ja­ma da­bar­ti­nio Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to Olimpinio sporto direkcijos direktoriaus pavaduotojo  Ka­zi­o Ste­po­na­vi­čiaus.


Rink­ti­nė­je bu­vo ir V. Če­paus­kas. Var­žy­bos vy­ko olim­pi­nė­je Kry­lat­sko­jės tra­so­je. Li­kus iki fi­ni­šo ke­tu­riems ra­tams, V. Če­paus­kas ati­trū­ko nuo grupės.


Prie jo ne­tru­kus pri­si­jun­gė A. Ba­ri­no­vas, nuo gru­pės juos sky­rė net trys mi­nu­tės. Ta­čiau pas­ta­ra­sis pra­dū­rė pa­dan­gą ir Vi­dą, li­kus iki fi­ni­šo ke­liems ki­lo­met­rams, pa­vi­jo pa­grin­di­nė gru­pė.


SKIRTUMAS.
 „Dvi­ra­čių tre­ne­ris ski­ria­si nuo ki­tų spor­to ša­kų tre­ne­rių. Lie­tu­vo­je dvi­ra­čių tre­ne­ris tu­ri bū­ti vis­kuo – ir me­cha­ni­kas, ir tre­ne­ris, ir vai­ruo­to­jas, ir tie­kė­jas, gy­dy­to­jas.


Ne­su­kly­siu pa­sa­kęs, kad vi­si Lie­tu­vos dvi­ra­čių tre­ne­riai dir­ba nuo ry­to iki va­ka­ro, nie­kas į laik­ro­dį ne­žiū­ri. 
Jei ku­ris tas va­lan­das skai­čiuo­ja, dvi­ra­čių spor­te il­gai ne­už­si­bū­na. Aly­taus dvi­ra­čių spor­to ba­zė­je niekada nebuvau vie­ni­šas, tu­rėjau pa­gal­bi­nin­kų. Gaila, kad Alytuje ne­at­si­ran­da nau­jų tre­ne­rių. Dau­gu­ma aukš­tą­sias mo­kyk­las bai­gu­sių spe­cia­lis­tų dėl mažo atlyginimo mie­liau ren­ka­si dar­bą už­sie­ny­je.  


Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip už to­kį mažą at­ly­gi­ni­mą ga­li­ma treniruoti vai­kus, juos iš­vež­ti į plen­tą, ap­mo­ky­ti, už­tik­rin­ti sau­gu­mą. Rei­kia ir spor­ti­nio in­ven­to­riaus, pa­dan­gų – vi­sa tai bran­giai kai­nuo­ja“, - sako Napoleonas.


ATSISVEIKINMAS.
 2010-aisiais, sulaukus 70 metų, N. Buinauskas buvo priverstas palikti dviračių sportą. Nuo to laiko Alytuje progeso ir jo puoselėjama sporto šaka. „Ne liūdna, o tiesiog baisu. Dvi­ra­čių spor­tas da­bar eg­zis­tuo­ja ten, kur yra pi­ni­gų. Aly­taus dvi­ra­čių spor­tas buvo ne­at­siejama Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to da­lis. Ant kelių klaupiausi, kad dar porą- trejetą metų man dar būtų leista padirbti, bet mano aimanos niekas neišgirdo. Sako, - eik ilsėtis. O man ramybės dar nesinorėjo“, - liūdnai taria Napoleonas.

Dabar jam didžiausias džiaugsmas - aktyvūs dviračių sporto veteranai, su kuriais jis susitinka, taip pat žmonės, kurie, sugedud dviračiui, Napoleono prašo pataisyti.

 

Daugiau naujienų iš kategorijos Kuluaruose
KOMENTARAI
 
 
 
„Kibirkšties“ klube – netikėtos permainos
2020 04 28
Permainos
Dainius Virbickas palieka Vilniaus „Kibirkšties-MRU“ vadovo postą, jį pakeis Justas Jankauskas.
R.Javtokas: „Vienas ėjau gatve ir verkiau“
2020 04 27
Žvilgsnis
#ŽalgirisOnAir. Robertas Javtokas: apie pasiaukojimą, įsimintiniausius titulus bei ašaras Atėnų olimpinėse žaidynėse (VIDEO).
Karantino metu – pratybos su NBA atstovais
2020 04 27
Naujovė
Lietuvos krepšinio federacija, NBA bei TV3 žiniasklaidos grupė karantino metu kviečia likti namuose, bet negulėti ramiai ant sofos, o palaikyti formą.
 
„Nuostabus karantinas… juokauju, aišku“
2020 04 30
A lyga
Patyręs futbolininkas Valdemaras Borovskis teigia, kad karantino mėnuo suteikė daugiau laiko pamąstymams.
„Gintros“ futbolininkės atnaujino treniruotes
2020 04 29
Moterų futbolas
Visą pasaulį apėmusi pandemija priverstinai sustabdė įsibėgėjusį pasaulio sporto traukinį, o jį teko stabdyti ir Šiaulių „Gintros-Universiteto" merginoms.
„EEuro 2020“ tapo neįkainojama patirtimi
2020 04 29
E-Sportas
LFF efutbolo rinktinė pirmadienį baigė savo pasirodymą kovoje dėl patekimo į „eEuro 2020“ turnyre, išlikdama tarp Europos stipriausiųjų dvidešimtuko.
Maratonininkams motyvaciją kelia mėgėjai
2020 04 29
Maratonas
Bėgikai prisipažįsta, kad treniruočių krūviai nevykstant varžyboms yra mažesni, tačiau motyvacijos kasdien bėgioti nesumažėjo, o kai kuriems net padidėjo.
Kai visos durys užsitrenkė, atsivėrė naujas
2020 04 27
Interviu
Trišuolininkė Dovilė Kilty: „Viskas priklauso nuo žmogaus: kokius tikslus išsikelsi, tokių ir sieksi. Aš išsikėliau tikslą pasiekti Lietuvos rekordą.“
Atšauktas lengvosios atletikos čempionatas
2020 04 24
Lengvoji atletika
Šiais metais dėl koronaviruso sukeltos pandemijos neįvyks dar vienas didelis sporto renginys - Europos lengvosios atletikos čempionatas.
 
Gavus leidimą, bus galima žaisti tenisą
2020 04 22
Tenisas
Atsižvelgiant į LR vyriausybės leidimą, nuo balandžio 27 d. Vilniuje atidaromi lauko teniso kortai šalia SEB arenos ir Bernardinų sode.
Teniso kortų ypatumai
2020 04 22
Tenisas
Skirtingos teniso dangos turi skirtingą poveikį žaidėjams, todėl svarbu žinoti, kuo jos pasižymi.
LTS klausia SAM: ar galima žaisti tenisą?
2020 04 15
Tenisas
Lietuvos teniso sąjunga (LTS) kreipėsi į ministeriją: prašo paaiškinti ar karantino metu galima žaisti tenisą.
Čempiono treniruočių partneriu tapo tėvas
2020 04 28
Karatė
Lietuvos pilno kontakto (kiokušin) karatė kylanti žvaigždė Paulius Žimantas karantino metu turi naują partnerį – savo tėvą Ramūną.
Imtynių treneris keičia profesiją
2020 04 23
Imtynės
Imtynių treneris, teisėjas ir varžybų organizatorius Arvydas Krikščiūnas– radikalių permainų kelyje.
COVID-19 susirgo Lietuvos boksininkas
2020 04 14
Koronavirusas
Koronavirusas palietė ir dar vieną Lietuvos sporto atstovą. COVID-19 susirgo olimpinės rinktinės kandidats boksininkas Tadas Tamašauskas.
 
UCI pratęsė varžybų sustabdymą
2020 04 15
Dviračiai
Tarptautinė dviračių sporto sąjunga (UCI) dėl koronaviruso pandemijos pratęsė į savo kalendorių įtrauktų dviračių plento varžybų sustabdymą iki liepos 1 d.
Leidžiasi į kulinarinius atradimus
2020 04 09
Dviračiai
Ignatas Konovalovas, kuriam varžybų sezonas sustojo vasario pabaigoje Jungtiniuose Arabų Emyratuose, šiuo metu laiką leidžia Lietuvoje.
Olimpinių žaidynių nukėlimas tikslo nepakeitė
2020 04 08
Trekas
„Koronavirusas ypač pavojingas ir kelia kur kas daugiau nerimo nei olimpinės žaidynės“, - sako Lietuvos treko rinktinės treneris D.Leopoldas.
Subliuško rankininkų svajonė
2020 04 24
Rinktinė
Lietuvos rankininkus pasiekė liūdna žinia - Europos rankinio federacija nutraukė atrankas į svarbiausius čempionatus ir Lietuvos komandas paliko ant ledo.
Baltijos rankinio lyga čempionų neturės
2020 04 06
Rankinis
Baltijos vyrų rankinio lygos valdyba priėmė sprendimą nutraukti čempionatą ir neskelbti prizininkų.
Po 2 val. diskusijų – lemtingas sprendimas
2020 03 30
Sprendimas
Lietuvos vyrų rankinio lygos čempionatą nuspręsta nutraukti neskelbiant čempionų ir prizines vietas užėmusių komandų.
 
Lietuvos čempionatai nugalėtojų neturės
2020 04 18
Tinklinis
Lietuvos tinklinio federacijos (LTF) Vykdomasis komitetas šią savaitę svarstė klausimus dėl visų amžiaus grupių čempionatų baigties.
Laukia galimybės grįžti į Lietuvą
2020 04 02
Tinklinis
Aukščiausioje Belgijos moterų tinklinio lygoje šį sezoną rungtyniavo lietuvė Rūta Staniulytė.
„Prancūzai nerimtai žiūri į grėsmes“
2020 03 24
Tinklinis
Lietuvos tinklininkė Viltė Makauskaitė karantino laikotarpį leidžia Lietuvoje
Iš tikro automobilio – į virtualų pasaulį
2020 04 24
Auto
Kol visos pasaulio lenktynės sustabdytos, lenktynininkas Gustas Grinbergas treniruojasi namuose.
Karantinas pakeitė lenktynininkų planus
2020 04 20
Situacija
Kauno technikos kolegijos „KTK Racing Division“ komandos pasiruošimas vyksta ne tik šiam, bet tuo pačiu ir 2021 metų sezonui.
Virtualų ralį laimėjo R. Steponavičius
2020 04 16
E-Sportas
Finišavo Lietuvos automobilių sporto federacijos virtualaus ralio čempionato (e-LARČ) specialusis neįskaitinis etapas.
 
Visas gyvenimas – žiemos sportui
2020 04 25
Žvilgsnis
Lietuvos greitojo čiuožimo trumpuoju taku pradininkui Antanui Vilčinskui nebuvo lengva laužti ledus. Bet įveikti kliūtis padėjo jo šeima.
Ledo ritulio rinktinės - aukštumose
2020 04 24
Ledo ritulys
IIHF paskelbtame 2020 metų ledo ritulio rinktinių reitinge, Lietuvos rinktinės gerino savo pozicijas ir užima aukščiausias pozicijas per visą istoriją.
Įsibėgėja Kauno ledo arenos statybos
2020 04 23
Arena
Nors Lietuvoje vis dar paskelbtas karantinas, naujoji Kauno ledo arena įgyja vis naujus kontūrus.
Nuotolinėse varžybose - 9 šalių lankininkai
2020 04 30
Šaudymas iš lanko
Kol oficialios varžybos lauke dar vykti negali, „Žaliasis lankas“ surengė nuotolinį turnyrą, kuriame varžėsi 35 sportininkai iš devynių pasaulio valstybių.
M. Valčiukaitė: „Keista grįžti ant vandens“
2020 04 29
Irklavimas
Sušvelninus karantiną, Lietuvoje atsirado galimybė sportuoti pajėgiausiems irkluotojams. Tiesa, Trakuose jiems teks verstis senomis valtimis.
Ką D.Rapšys veikė Vilniaus baseine naktį?
2020 04 29
Žvilgsnis
„Tikrai nesitikėjau, kad čia viskas bus taip”, - prisimena aktoriumi tapęs Danas Rapšys, ne kartą nuostabą išreiškęs panevėžietiškai: „Tu durns...“
 
Vilniuje atnaujinami sporto aikštynai
2020 04 27
Bazės
Sostinėje iki rudens bus atnaujinta 12 sporto aikštelių ir stadionų prie švietimo įstaigų (VIDEO).
Lietuvą labiausiai garsina sportininkai
2020 04 27
Tyrimas
Remiantis „Baltijos tyrimų“ duomenimis, Lietuvos sportininkų nepavyko aplenkti ne tik šalies menininkams, bet ir mokslininkams.
Černobylio pragare – ir garsus lengvaatletis
2020 04 26
Žvilgsnis
Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavime dalyvavęs ieties metikas ir treneris E.Matusevičius net ten rasdavo laiko pasportuoti.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas